Програма за лечение на пациенти с опиева зависимост

Опиевата зависимост е тежко хронично рецидивиращо психично разстройство, засягащо централната нервна система и основните психични функции на човека, неговото поведение и социално функциониране. Лечението е дългосрочен процес, изискващ квалифицирана помощ и активно участие от страна на пациента и неговите близки.

"Единствения начин да постигнеш нещо е да си го поставиш за цел и да не се отказваш, докато не я осъществиш."

Краткосрочна детоксикация

Детоксикация с прилагане на неопиатни медикаменти

Използват се медикаменти за облекчаване на симптомите на абстиненция, които не съдържат опиоидни съставки. Целта е бързо изчистване на организма от наркотичните вещества - 7 до 14 дни.
Програмата е подходяща за лица с кратък срок на употреба на опиати, които не желаят лечение с метадон, не могат да посещават ежедневно програмата и по някаква причина е необходима бърза детоксикация, която не може да бъде проведена в болнични условия. Задължително условие е пациентите да имат стабилна подкрепяща среда.
Консултациите с лекар и психолог са индивидуални или семейни, медикаментите се закупуват от аптека след издаване на рецепта.

Детоксикация с опиеви агонисти (Метадон)

Програмата е в рамките на "Програма за лечение с опиеви агонисти на лица със зависимост към опиоиди".
Използва се лекарственият продукт Метадон в намаляващи дози. Целта е ефективно облекчаване на симптомите на абстиненция и повишаване шансовете за успешно извършване на прехода към живот без вещества.
Програмата е подходяща за лица, които по някаква причина желаят детоксикация в рамките на 1 до 3 месеца, имат сравнително кратка история на употреба или поне един шест месечен чист период в последните две години. Подходяща е и за лица със заболяване недопускащо сериозен дисбаланс в основните физиологични функции на организма и изискващо щадене на черния дроб. Краткосрочната детоксикация изисква интензивна работа от страна на екипа, пациента и неговите близки. Желателно е наличие на стабилна подкрепяща среда.

Поддържаща програма за лечение с агонисти (метадон, субститол) на лица, зависими към опиоиди

Поддържащото лечение се провежда с Метадон или Субститол.

Програмата е лечебна със строго определени критерии за приемане, правила за провеждане и структурирани, предимно индивидуални лечебни подходи.

Общият брой на местата за лечение е 145. От тях:
- 120 за лечение с Метадон
- 25 за лечение със Субститол

За да постъпите в програмата трябва да отговаряте на следните задължителни условия:
- Навършени осемнадесет години
- Доказана зависимост към опиоиди
- Поне една година редовна употреба
- Липса на личностово разстройство с антисоциални прояви или остро психотично разстройство
- Възможност за ежедневно посещение на програмата във фазата на стабилизация
- Неучастие в друга поддържаща субституираща програма (декларирано писмено)
- Наличие на финансов ресурс (работна заетост или стабилна подкрепяща среда), който да гарантира провеждане на лечението без прекъсване.

Програмата е базирана на модела "фази на лечението" и изхожда от разбирането, че повечето от пациентите с опиева зависимост се нуждаят от дългосрочно комплексно лечение.

Фаза на интензивна стабилизация
В тази фаза пациентите се стабилизират телесно и психически, установяват се отношения на доверие и готовност за споделяне с терапевтичния екип. Наказателните подходи са неприемвливи. Продължителността е от един до три месеца.

Фазата на рехабилитация
Основната цел в тази фаза е постигане и задържане на стабилност в основните сфери на функциониране. Усилията на екипа са насочени към разрешаване на текущите здравни проблеми, подобряване на образователния и трудов статус, семейните и социални отношения.
Продължителността на фазата е до 1 година.

Фаза на медицинско поддържане
В тази фаза пациентите са постигнали стабилно и продуктивно функциониране, но съществува сериозен риск спирането на медикаментите да доведе до рецидив. Тази фаза е времево неограничена, но се препоръчва продължителност 2 до 5 години.

Фаза на детоксикация се предприема след най-малко една година въздържание от употреба на психоактивни вещества, вкл. злоупотреба с алкохол и медикаменти, стабилно телесно и психично състояние, наличие на добро семейно и социално функциониране и нисък риск от рецидив. Тази фаза може да отнеме до 6 месеца.

Фаза на нулева доза и подкрепа - пациентите не приемат заместващи медикаменти, но имат възможност да продължат психотерапевтичната работа в Програмата за превенция на рецидива.

Спазването на всички етични принципи и правила на добрата медицинска практика се гарантира от наличието на точни стандарти за работа, добрата квалификация и дългогодишен опит в лечението на зависимости на членовете на екипа и методичното ръководство и контрол от страна на Националния център по наркомании и Министерство на здравеопазването.

Сравнително малкият брой на участниците в програмата, както и индивидуалното консултиране на пациентите и техните близки, дават възможност за по-добро качество и ефективност на работа, по-добър контрол и запазване на конфиденциалност.

Получаването на медикаменти за вкъщи е важен инструмент в работата на програмата и е привилегия, която се получава при постигането на конкретни терапевтични резултати.

Уринното тестване е важен и задължителен елемент на лечението. Уринен тест се провежда в началото, преди назначаване на медикаментите и през целия следващ период, в зависимост от фазата на лечение.

Лекарствените продукти, използвани в програмата са в съответствие с разрешените за употреба в България.

Прилаганите лекарствени продукти са:
- Methadone hydrochloride – solution 10 mg/ml
- Morphine sulphate (Substitol) – caps. prolong. 120 mg / 200 mg

Лечението започва след запознаване с Правилника на програмата и подписване на:
- Информирано съгласие за лечение,
- Декларация за предоставяне и обработка на лични данни,
- Декларация за неучастие в друга програма,
- Терапевтичен договор.